Perfekt Dent Perfekt-Dent

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Perfekt-Dent Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 8.
E-mail: perfektdent (kukac) miskolcifogaszat (pont) hu
Telefon: +36 30 323 8933
Honlap: miskolcifogaszat.hu


Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.


 Az adatkezelő elkötelezett a páciensei és partnerei személyes adatainak védelmében, tiszteletben tartja páciensei és partnerei információs önrendelkezési jogát,  a személyes adataikat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát  garantálja.


Az adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.


A web oldal használata, bejelentkezés vagy az adatkezelő rendelőiben a páciensek adatainak rögzítése során történő adatközlés önkéntes hozzájárulásnak minősül.


A fentieken túl az adatkezelés jogalapját képezik az orvos-beteg kapcsolatot szabályozó jogszabályok.


Miután  az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartásáról  szóló    1997. évi XLVII. törvény  30. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint „az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni, az adatkezelő az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően a jogszabályi előírások miatt a személyes adataikat a mindenkori rendelkezéseknek megfelelően továbbra is megőrizni köteles.


 Az adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében az érintettnek, a társaság bármikor rendelkezésére bocsátja a következő információk bármelyikét


 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint érintettnek joga van:


 1. kérelmezni a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 2. joga van az adathordozhatósághoz;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához;
 4. a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:


 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az adatkezelő rendszerén belül kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, fióktelepein, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.


Az adatkezelő   a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:legyen.


Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az adatkezelő   a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.


Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a székhelyén és a fióktelepein található szervereken tárolja.


A személyes adatok tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.


A társaság  által kezelt adatokhoz elsődlegesen a társaság   arra feljogosított  munkatársai (orvos, asszisztens, stb.)  tevékenységük ellátásához, illetve  érdekelt  által igényelt kapcsolatfelvétel teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá Az adatokat   egyéb harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi kötelezettségből, vagy ha  ehhez az  érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta.


A miskolcifogaszat.hu és perfekt-dent.hu weboldalakon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.


Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az www.miskolcifogaszat.hu  www.perfekt-dent.hu   webhelyén.


Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a   szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.


A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőbenÜgyfélkapcsolat


 Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a fenti elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.


Egyéb


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.


Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.


Tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.


A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu


Fogalmak Perfekt Dent